مثلِ همیشه برای تو می نویسم


تو


به نیت هر که دوست داری بخوان …