کجای زندگی را با تو مشترک بودم


که حالا تلفن خوش خیالت تو را


مشترک مورد نظر من میداند


مورد نظر شاید... ولی مشترک.....


هه ... گفتم که خیال است....


من +تو = محال