مقصد مال شهر قصه بچگی هاست


دنیای ادم بزرگ ها فقط فقط


جاده دارد