دستـــــ بــﮧ دامن خـــــدا که می شــــوم ؛...

چیزی آهســـــتــﮧ درون من بــﮧ صــــدا می آید

کــﮧ ؛...

نتــــــرس !!! …

از باخــــتن تـ ـ ـا ســـــاختن دوبــ ـ ـــارهــ فاصـــــلـﮧ ای نیستــــ ....!!!

پس حـــرف دلـــــ این است:

بگذار هرچـہ از בست میروב بروב چیزے را میخواهمــ

کـہ آلوבهـ بـہ التماس نباشـב حتـے اگر آטּ زنـבگـے باشـב