ازنسل سوخته ی ما که گذشت!


نسل پدرسوخته ی بعدازما چه خواهدکرد!


ب افتخارخودم وهمه دهه شصتیا