قاصدکهای امروز هم هرزه شده اند

فوتشان که میکنی با ارزویت لاس میزنند...