دیـگـه بـه تــو فکـر نـمـیـکـنـم

 

گـنـاه اســت!!

 

چـشم داشتـن بـه مال غـریـبـه ها …