ما بهم نمیرسیم


اما بهترین غریبه ات می مانم


که تو را


همیشه دوست خواهد داشت