بیچاره من…

 

کسی را پاشویه میکردم که ازتب دیگری میسوخت…!!