نگامو از تو دزدیدم با این چشمای غمبارم


       نمیخواستم بدونی که چقدر چشماتو دوست دارم