به کودکی ام حتی اګر برګردم


همان شیشه ی شیر ګمشده ام می شوی..