دلم راهنگامی غم میگیرد

 

که نگاهم به دستان گره خورده ی

 

دوآدم خیره میماند