وقتی روزای رفته تورو یادم میاره


      حس می کنم می لرزه دل واسه تو دوباره...