زانو هایم را در آغوش گرفته بودم…


وقتی……..تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی