الیس الله بکاف عبده (زمر 36)

 

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست.....