اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید،


آن شخص را احمق فرض نکنید.


بلکه بدانید


او خیلی بیشتر از انچه لیاقت داشته اید به شما اعتماد کرده است