شــک نـدارم هـمـین روزها …

 

 

هیـچ گـرسـنه ای باقی نمــــی ماند …

 

 

هـــمه سیــــر مـی شـوند, از زنــدگی …