ما آزموده​ایم در این شهر بخت خویش

 

             بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش