تمام اسپند های دنیا را نذر ِ دوباره دیدنت می سوزانم…


تا دودشان در چشم خودم برود


و باز هم بهانه ی اشک هایم باشد.