هر آهنگی که گوش میدهم


به هر زبانی که باشد بغضم را میشکند…


نمی دانم بغضم به چند زبان زنده دنیا مسلط است…!