روزگار


میخندی؟


کمی حرمت نگه دار


مگر نمی بینی سیاهپوش آرزوهایم هستم‎…