الان رفتم شرکت ها که ای دی اس ال بگیرم میگن خط هایی که اولش 477 مخابرات برا خودش برداشته به شرکت های دیگه هم نمی ده.

 

همینجوری یاد فیلم دموکراسی تو روز روشن افتادممنتظر