لعنت به تُـو که جنس ات خــــــراب است…


چرکیـن تر می شود …


هر بار صابون ات به دلم می خورد..