هیچ وقت دل یه دختر پاک و معصوم رو نشکن و باهاش بدرفتاری نکن

 

 

چون میره بینیش رو عمل میکنه و میاد دیگه محل سگ هم بت نمیده