وقتی به خاطر پری قصه ها بخوای قهرمان داستان بشی 


آخرش چیزی نخواهی شد

 

 

جز همون کلاغی که به خونش نرسید !