تلخم

درست مثل قطره هاى فلج اطفالى که درکودکى به خوردم مىدادند!


غافل از اینکه این بار تلخى تو دلم را فلج کرد…