بیچاره آسمان …

دلش به خورشیدى خوش است که هر روز دورش میزند . . .