بی انصاف این گره با یک نگاه تو باز میشد

تمام دندانهایم درد میکند . . .