این اهنگ یگانه رو دوست دارم.یعنی باورش دارم:

 

توی آسمون دنیا هر کسی ستاره داره

 

 چرا وقتی نوبت ماست آسمون جایی نداره

 

 واسه من تنهایی درده ، درده هیچ کسو نداشتن

 

 هر گله پژمرده رو، تو کویر سینه کاشتن

 

 دیگه باور کردم این رو که باید تنها بمونم

 

 تا دمه لحظه مردن شعر تنهایی بخونم