از تو دلگیر نیستم


از دلم دلگیرم


که نبودنت را تحمل می کند و لام تا کـام


حرفی نمیزند