هوا خوب است

بیا برویم کمی قدم بزنیم

نگران نباش

دوباره باز میگردانمت به قاب عکس !