ماهیگیر دلش سوخت

اینبار ماهی بود

که ازتنهایی قلاب را رها نمیکرد…