چنگیز می شوم که سلاخی کنم تمام دیروزهای قشنگم را
که بتازم بر تمام قاصدکهای مهاجری که از تو خبر می آورند …
امروز با همه ی دنیا قهرم


اما تو صدایم کن برمی گردم . . .
سادگی کودکانه ام را می بینی؟!!!!!