عجایب عشــق همین استـــ

تنہـا همـان آغـوش آرامت مےکند

کہ دلـت را بہ درد مےآورد…