مردان هم قلب
دارن…

فقط صدایش، یواش تر از صدای قلب یک زن است!

مرد ها هم در خلوتشان برای عشقشان گریه میکنند!

شاید ندیده باشی؛

اما همیشه اشک هایشان را در آلبوم دلتنگیشان قاب میکنند!

هر وقت زن بودنت را میبینم؛

سینه ام را به جلو میدهم،صدایم را کلفت تر میکنم…

تا مبادا…

لرزش دست هایم را ببینی !

مرد که باشی …

دوست داری … از نگاه یک زن مرد باشی …!

نه بخاطر زورِ بازوها !

مثل تو دلتنگ میشوم …

ولی گریه نمیکنم!

بچه میشوم … بهانه میگیرم… تو این هارا خوب میدانی!

چون وقت
تنهاییم،خاطره ی تو مرا امیدوار میکند به همه ی دنیا!

تا برای خوشبختیت …

لبخندت …

آرامشت …

تلاش کنم!

من مرد بودنم را مدیون زن بودنت هستم!

فقط تو این هارو میفهمی …

با زن بودنت !