اگه شونت تکیه گامه پس چرا من تنها شدم

          چرا هرلحظم همیشه منم تنها با خودم

          یه تصویر از عکس چشمات روی دیوار دلم

            چقدر قصه ام خنده داره چقدر بیکاره دلم....