خدایا حواست هست؟!

صدای هق هق گریه هایم از گلویی می اید

 که تو از رگش به من نزدیکتری