هنوز هم گاهی دلتنگ میشوم…
نه برای تو…
برای کسی که فکر میکردم تویی