دیگرتمام شد!


آرزوهایم رادرکوزه گذاشتم


وباآبش قرص اعصاب میخورم…