بیا جایمان را عوض کنیم

دلم لک زده برای اینکه

کسی عاشقم باشد .