خودت را تصور کن


بى “او”


شاید بفهمى چى کشیدم


بى “تو”