چه “شوری” میزند دلم وقتی…

در چشم دیگران

انقدر “شیرین” میشوی