باختم تا دلخوشت کنم

بدان که برگ برنده ات سادگیم نبود

دلم بود ….