تا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد که [خورشید] در چشمه‏اى گل‏آلود و سیاه غروب مى‏کند و نزدیک آن طایفه‏اى را یافت فرمودیم اى ذوالقرنین [اختیار با توست] یا عذاب مى‏کنى یا در میانشان [روش] نیکویى پیش مى‏گیرى (86)

گفت اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد سپس به سوى پروردگارش بازگردانیده مى‏شود آنگاه او را عذابى سخت‏خواهد کرد (87)

و اما هر که ایمان آورد و کار شایسته کند پاداشى [هر چه] نیکوتر خواهد داشت و به فرمان خود او را به کارى آسان واخواهیم داشت (88)

((سوره کهف))                                                                                                  در تصاویر حکاکی شده بر روی تخت جمشید:

هیچ کس عصبانی نیست

هیچ کس سوار اسب نیست

هیچ کس را در حال تعظیم نمی بینیم

هیچ کس برده نیست

در تمامی این تصاویر و پیکره های تراشیده شده حتی یک نفر برهنه نیست

این است اداب اصیل ما:نجابت , قدرت,احترام,مهربانی و خوشرویی

یادمان باشد که چه بودیم و چه شدیم