گفتم با دلم بازی نکن …

ببین

خرابش کردی …

دیگر عاشق نمیشود