جریان چیست

چرا پیدا نمیشود جسد آنانی که ادعا میکنند

برایمان میمیرند ؟