برعکس پول هایم زندگیم گوشه دارد

همانجا که همیشه

تنها مینشینم