گر دل به هوای لولی(کولی)برجوشد

     صد ترک بر او عرضه کنی ننیوشد