خواستی دیگر نباشی!


آفرین چه با اراده


لعنت به دبستانی که تو از درسهایش فقط “تصمیم کبری” را آموختی.