تــــو چـــه میفهـــمی حال و روزٍ کســــی را که دیگــــر

هیـــچ نگاهــــی دلش را نمیــــلرزاند